Tīmekļa vietnes www.kombo.lv izmantošanas noteikumi

Ikvienam, kas izmanto interneta vietnē www.kombo.lv (turpmāk tekstā – kombo.lv) publicēto informāciju un datu apstrādes pakalpojumus (turpmāk tekstā – Lietotājs), jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Vispārējai aktuālās informācijas meklēšana un skatīšana kombo.lv Lietotājam ir pieejama bez reģistrācijas.

2. Piekļuve informācijai par juridisko personu dalībnieku, amatpersonu un patiesā labuma guvēju aktuālo reģistrētu iesaisti citu juridisko personu darbībā tiek piedāvāta reģistrētiem lietotājiem.

3. Lietotāja reģistrācija un pierakstīšanās kombo.lv iespējama ar e-pasta adresi vai Facebook un Google reģistrācijas datiem. Lietotāja unikalitāti kombo.lv nosaka izmantotā e-pasta adrese (arī ar Facebook un Google reģistrāciju).

4. Lietotājam, reģistrējoties kombo.lv ar e-pasta adresi, reģistrācijas gaitā uz to tiks nosūtīta saite uz kombo.lv lietotāja reģistrācijas formu reģistrācijas apstiprināšanai.

5. Piekļuve paplašinātajai informācijai (UR vēsturiskie dati, laulību mantiskās attiecības, maksātnespējas un komercķīlu informācija) ir maksas pakalpojums.

6. Kombo.lv nepiedāvā iespēju atteikties no iegādātā abonenta un samaksātā abonentmaksa Lietotājam netiek atgriezta. Kombo.lv rekomendē pirms garāka abonenta termiņa apmaksas izmēģināt lētāko (24h vai 30 dienu abonentu) kombo.lv piedāvātā maksas pakalpojuma izmēģināšanai. Ja lietotājs konstatē nepilnības vai neatbilstības kombo.lv publicētajā informācijā, kombo.lv aicina par to informēt administrāciju izmantojot kontaktformu.

7. Kombo.lv lietotāja piekļuves rekvizītus aizliegts nodot trešajām personām, tos drīkst izmantot tikai perona, kas tos reģistrējusi. Reģistrēta kombo.lv lietotāja pienākums ir sekot, lai tā kombo.lv lietotāja piekļuves rekvizīti netiktu saglabāti publiskas pieejas datoru tīmekļa pārlūkprogrammās.

8. Gadījumā, ja kombo.lv reģistrēts lietotājs ir konstatējis piekļuves rekvizītu nokļūšanu trešo personu rīcībā (vai, ja ir pamats uzskatīt, ka tas noticis), Lietotāja pienākums ir veikt paroles nomaiņu, izmantojot kombo.lv paroles nomaiņas procedūru.

9. Kombo.lv lietotāju piekļuves rekvizītu nomaiņu vai aizmirstas paroles atjaunošanu var veikt tikai pats lietotājs, izmantojot kombo.lv lietotāja profila formu. Kombo.lv personāls lietotāja piekļuves datu administrēšanu neveic.

10. Ja lietotāja pieprasītā informācija publiskiem reģistriem satur fiziskas personas datus, ar šīs informācijas saņemšanas brīdi informācijas saņēmējs patstāvīgi kā pārzinis atbild par savām turpmākām darbībām ar personu datiem. Lietotājam ir pienākums ievērot, ka saņemtos personas datus drīkst izmantot tikai savu leģitīmo interešu aizsardzībai, apstrādāt tos tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, kā arī nelikumīgi neizpaust šajā pakalpojumā iegūtos fizisko personu datus.

11. Visu kombo.lv publicēto informāciju aizsargā autortiesības. Izmantojot kombo.lv iegūto informāciju, Lietotājs apņemas ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu apstrādes likums, Autortiesību likums un citi atbilstoši Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

12. Kombo.lv pārpublicēto publiski pieejamo UR, VID uzturēto reģistru datu saturs un apjoms nepārsniedz šo reģistru uzturētāju tālākizmantošanas noteikumos noteikto. Kombo.lv pārpublicē datus automātiski, tos nerediģējot, vienādā apjomā par visiem datu subjektiem. Ja tiek konstatēta publicētās informācijas neatbilstība, lūdzam ziņot kombo.lv administrācijai izmantojot kontaktformu.

13. Lietotājam aizliegts jebkādiem mērķiem izmantot kombo.lv publicēto datu atlases, izgūšanas, kopēšanas, vai citas datu apstrādes darbības, kas tiek izpildītas automātiski bez lietotāja saskarnē redzamo komandrīku izmantošanas. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas vērstas pret sistēmas un tajā pieejamās informācijas integritāti un drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā kombo.lv ir tiesības bloķēt Lietotāja piekļuvi kombo.lv un pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

14. Citējot vai atsaucoties uz kombo.lv iegūto datu apstrādes pakalpojumu saturu, Lietotājam jānorāda to iegūšanas avots: www.kombo.lv.

15. Šo noteikumu neievērošana un/vai kombo.lv lietošanas tiesību iegūšana trešo personu vārdā vai izmantojot trešo personu pieejas rekvizītus tiks uzskatīta par apzinātu ielaušanos kombo.lv datu sistēmā.

16. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt jebkuram no šo noteikumu punktiem, Lietotājam ir aizliegts izmantot kombo.lv pakalpojumus. Neskaidrību gadījumā par kombo.lv lietošanas noteikumiem vai kombo.lv pieejamo informāciju Lietotājam ir jāsazinās ar kombo.lv skaidrojuma saņemšanai.

17. Kombo.lv publicētajiem datiem un informācijas sniegšanas pakalpojumiem ir uzziņas raksturs, kombo.lv neatbild par lēmumiem un darbībām, ko Lietotājs veic pamatojoties uz kombo.lv saņemtajiem datiem un informāciju.

18. Pirms reģistrēšanās kombo.lv Lietotājam ir jāiepazīstas un jāapstiprina piekrišana kombo.lv Privātuma politikai.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tarantino" 40203034020, 02.05.2023