Privātuma politika

1. Fizisko personu datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tarantino", reģistrācijas numurs 40203034020, juridiskā adrese: Rīga, Tallinas iela 10, LV-1001, e-pasts: info@kombo.lv (turpmāk – Pārzinis).

2. Fizisko personas datu apstrādi Pārzinis veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likumu un saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Privātuma politika aptver visu fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no šo datu nonākšanas veida Pārziņa rīcībā un datu apstrādes veida.

4. Privātuma politikas subjekti ir Pārziņa pakalpojumu izmantotāji, piegādātāji, darbinieki un subjekti, kuru dati saņemti no publiski pieejamās LR oficiālo reģistru daļas.

5. Fiziskas personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses tiesisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai, Pārzinim saistošu normatīvo aktu noteiktu pienākumu izpildei un publiski pieejamās LR oficiālo reģistru daļas datu apstrāde atkalizmantošanas nolūkā.

6. Pārzinis nodrošina fiziskas personas datu aizsardzības un konfidencialitāti, izmantojot gan organizatoriskos, gan tehniskos līdzekļus (pret-ielaušanas programmas un datu šifrēšanu datu pārraides laikā (SSL)).

7. Pārziņa sadarbības partneru, kuri veic datu apstrādi, pienākums nodrošināt atbilstību personas datu apstrādes un aizsardzības prasībām tiek nostiprināts Pārziņa līgumos ar sadarbības partneriem tādā līmenī, kas nav zemāks par Pārziņa noteikto.

8. Atsevišķos gadījumos Pārziņa apstrādātajiem personu datiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, var piekļūst trešajās valstīs bāzēti Pārziņa sadarbības partneri, kas veic datu apstrādi. Šajos gadījumos tiek ievēroti 7.punktā aprakstīties principi.

9. Tiesisko attiecību subjekta dati tiek glabāti un apstrādāti kamēr kādai no pusēm ir juridiskas saistības šos datus glabāt, vai, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kāda no pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses, vai, kamēr ir spēkā fiziskas personas piekrišana. Minētajiem apstākļiem beidzoties, fiziskās personas dati tiek dzēsti.

10. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, fiziskai personai ir tiesības pieprasīt Pārzinim savu datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu kā arī saņemt visu par sevi uzkrāto informāciju (neattiecas uz datiem, kas tiek tiek iegūti no publiski pieejamās LR oficiālo reģistru daļas un tiek apstrādāti atkalizmantošanas nolūkā). Pieprasījums jāiesniedz pa elektronisko pastu, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Pārziņa rakstiska atbilde 30 dienu laikā tiek nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

11. Fiziskai personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, ja persona šādu piekrišanu ir devusi Pārziņa uzturētajā vietnē www.kombo.lv kādam konkrētam nolūkam.

12. Pārziņa uzturētajā vietnē www.kombo.lv tiek izmantotas sīkdatnes.